Shahriyar Rahmati

Managing Director, Comvest Partners